Horizontalna signalizacija

– Pravilnikom se propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije horizontalne prometne signalizacije na cesti.
– Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor. Najčešće se izvode u bijeloj boji, a
mogu biti i žute boje:
– oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno parkiranje
– crta za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika
– oznake parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom
– mjesta za određene namjene (autobusna stajališta, taxi–vozila, policija, biciklističke i pješačke staze i dr
– naprave za smirivanje prometa (umjetne izbočine i uzdignute plohe)
– oznake za privremeno preusmjeravanje prometa

Oznake na kolniku jesu :
– Uzdužne oznake na kolniku – razdjelne linije, rubne linije, središnje linije, pune linije, isprekidane linije i dvostruke linije (pune, isprekidane, kombinirane). Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm, ovisno o širini kolnika mobu biti:

1) ³3,5 m – 20 cm;
2) 3 – 3,5 m – 15 cm;
3) 2,75 – 3 m – 12 cm,
4) 2,5 – 2,75 m – 10 cm.

-Poprečne oznake na kolniku – crte zaustavljanja (pune i isprekidane), kose crte, graničnici, pješački prijelazi, prijelazi biciklističke staze preko kolnika.
– Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika – strelice, polja za usmjerivanje prometa, crte usmjerivanja, natpisi na kolniku, označivanje prometnih površina za posebne namjene (stajališta) mjesta za parkiranje.

Obilježavanje cestovnih pravaca
Obilježavanje gradskih i privatnih parkirnih prostora
Obilježavanje hala, skladišnih i transportnih puteva
Obilježavanje sportskih terena (nogomet, košarka, odbojka, rukomet, tenis)
Obilježavanje poligona za potrebe autoškola

Reference

STALNI SURADNICI
Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o.
Goran Graditeljstvo d.o.o.

REFERENCE
Grad Delnice
Grad Vrbovsko
Grad Crikvenica
Opčina Fužine
Opčina Lokve
Opčina Ravna Gora
Opčina Brod Moravice
Pansion “Bijela Ruža” – Ravna Gora
R.G. Auto d.o.o. Delnice
Hrvatske šume Delnice
Servis motornih pila “Branko Bujan”
Benziska postaja Tifon d.o.o. – Ravna Gora
Bistro Breza – Ravna Gora
Dom Konzalting d.o.o – Vrbovsko
Murvica d.o.o. parkirni prostori – Crikvenica
Viktorija Nova d.o.o. – Delnice
Ferotehna d.o.o. – Rijeka
Auto kuća “Lenac” – Rijeka
Autoškola “Rijeka”
Autoškola “Opatija”
Autoškola “Buzet”
Autoškola “Mixage” – Krk
Vilmet d.o.o. – Matulji
Mucić & Co d.o.o.
AB Gradnja d.o.o.
Stanica za tehnički pregled vozila Delnice
Autotrans d.o.o. autobusni kolodvor Delnice
Autotrans d.o.o. autobusni kolodvor Krk
Arkada d.o.o Duga Resa
Mežnar d.o.o. Karlovac
Petrol d.o.o. benzinske postaje

Regulativa

Zakon o javnim cestama
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 33/2005
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN 87/2002

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama.

Članak 2.

Prometne znakove, signalizaciju i opremu cesta čine:
1. prometni znakovi, i to:
– znakovi opasnosti;
– znakovi izricitih naredbi;
– znakovi obavijesti;
– znakovi obavijesti za vodenje prometa;
– dopunske ploce;
– promjenjivi prometni znakovi;
2. prometna svjetla i svjetlosne oznake;
3. oznake na kolniku i drugim površinama;
4. prometna oprema cesta, i to:
– oprema za oznacivanje ruba kolnika;
– oprema za oznacivanje vrha prometnog otoka;
– oprema, znakovi i oznake za oznacivanje radova, prepreka i oštecenja kolnika;
– svjetlosni znakovi za oznacivanje radova, drugih zapreka i oštecenja kolnika;
– oprema za vodenje i usmjerivanje prometa u podrucju radova na cesti, prepreka i oštecenja kolnika;
– branici i polubranici;
– prometna zrcala;
– zaštitne odbojne ograde;
– ograde protiv zasljepljivanja;
– zaštitne žicane ograde;
– pješacke ograde;
– ublaživaci udara;
– oznake za rucno upravljanje prometom;
5. signalizacija i oprema za smirivanje prometa;
6. turisticka i ostala signalizacija propisana je posebnim propisima.

Članak 3.

Na prometnom znaku natpisi se ispisuju latinicnim pismom.
Natpisi na znakovima obavijesti, u pravilu, se ispisuju malim slovima.
Dvojezicni nazivi odredišta moraju biti napisani tako da je prvo napisan hrvatski naziv, a potom naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine ako je to propisano posebnim propisom.
Na prometni se znak može upisati i naziv odredišta koje se nalazi u drugoj državi.
Naziv odredišta u drugoj državi ispisuje se na jeziku te države.
Uz odredište u drugoj državi obvezno se upisuje znak obavijesti C123 (nacionalna autooznaka).

Članak 4.

Prometni znakovi izraduju se tako da je njihovo znacenje stalno ili promjenljivo.
Površina prometnih znakova izraduje se od materijala reflektirajucih svojstava najmanje klase I, a za autoceste i ceste namijenjene iskljucivo prometu motornih vozila – brze ceste, najmanje klase II.
Boja poledine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja, kako bi se vozacima sprijecilo odvracanje pozornosti.

Članak 5.

Prometni znakovi mogu biti izvedeni s vlastitim izvorom svjetlosti (unutarnje osvjetljenje) ili vanjskim izvorom svjetlosti (osvijetljen izvana s posebnom svjetiljkom).
Prometni znakovi i znakovi s promjenljivim porukama mogu biti izvedeni sa svjetlecim tvarima na podlozi crne boje.

Članak 6.

Na signalizaciji i opremi za oznacivanje ruba kolnika za oznacivanje radova, prepreka, oštecenja kolnika i za vodenje i usmjeravanje prometa u podrucju radova na cesti i zaštitnim ogradama moraju biti postavljene reflektirajuce oznake minimalno klase II.

Članak 7.

Prometni znakovi, signalizacija i oprema u cijelosti moraju biti izradeni i postavljeni prema hrvatskim normama.

Članak 8.

Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama postavljaju se na temelju prometnog projekta. Za postavljene znakove, signalizaciju i opremu prema stavku 1 ovog clanka potrebno je pribaviti dokaz propisane retrorefleksije.

Članak 9.

Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosac moraju biti istih reflektirajucih svojstava. Dopunske ploce, koje pobliže odreduju znacenje prometnog znaka kojemu su dodani, sastavni su dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene.

Članak 10.

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila.
Ako na mjestu na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u prometu nece na vrijeme primijetiti zbog gustoce prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak postavlja i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika.
Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka.

Članak 11.

Prometni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju na visini 1.2 do 1.4 m, osim znakova B59, B60 i B61 (obvezno obilaženje) kad se postavljaju na razdjelni otok, C74 (planinski prijevoj), C75 (rijeka), C76 i C77 (cestovna gradevina), C127 (broj medunarodne ceste), C128 (broj autoceste ili brze ceste), C129 (broj državne ceste), C130 (broj županijske ceste), C131 (kilometarska oznaka za autocestu ili brzu cestu), C132 (oznaka dionice državne ceste) i C133 (oznaka dionice županijske ceste) koji se postavljaju na visini 80 do 120 cm.
Prometni znakovi u naseljima smješteni uz kolnik postavljaju se na visini 0.30 do 2.20 m, a prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na visini 4.5 m, iznimno i na vecoj.
Visina iz stavaka 1. i 2. ovog clanka racuna se od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno s dopunskom plocom, racuna se do donjeg ruba dopunske ploce. Visina i položaj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pješaka i da ih pješaci i vozila ne zaklanjaju.

Članak 12.

Radi bolje uocljivosti prometni se znakovi mogu postaviti na kontrastnim plocama bijele boje. U tom se slucaju na ploci može ispisati tekst koji objašnjava znak.

Članak 13.

Na isti se stup mogu postaviti najviše dva prometna znaka.
Znak A25 (radovi na cesti) i znakovi: B31 (ogranicenje brzine), B32 (zabrana pretjecanja) i skupina znakova od B50 do B61 (obvezan smjer) kod privremene regulacije prometa mogu biti postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0.30 m iznad površine kolnika.
Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se oznacuju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti obojani izmjenicnim poljima crvene i bijele boje tako da su polja široka po 25 cm.
Znak C120 (ploca za oznacivanje naziva ulica) može se postaviti i na gradevinu uz cestu.

Članak 14.

Stup prometnog znaka, u pravilu, se postavlja najviše 2 m od kolnickog ruba.
Vodoravni razmak izmedu ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m.
Članak 15.

Prometni znak, iznimno, može biti postavljen:
1) na konzolni nosac ako je tako postavljen znak uocljiviji za sudionike u prometu.
2) na semaforski stup, i to:
– znak B01 (križanje s cestom s prednošcu prolaska);
– znak B02 (obvezno zaustavljanje);
– znak B04 (zabrana prometa u jednom smjeru);
– znakovi B50, B51, B52, B53, B54 i B55 (obvezan smjer);
– znak B62 (kružni tok prometa);
– znakovi C06 i C07 (cesta s jednosmjernim prolazom);
– znak C08 (cesta s prednošcu prolaza),
– znakovi C81 i C82 (putokaz),
– znak C83 (putokaz za zracnu luku),
– znakovi C108 (putokaz obilaska),
– znak C120 (ploca za oznacivanje naziva ulica);
3) na ostale stupove uz cestu (npr. stupovi javne rasvjete).

Članak 16.

Uz ovaj Pravilnik otiskano je kazalo boja koje cini njegov sastavni dio.
Kazalo boja ne odnosi se na oznake na kolniku i drugim površinama (poglavlje IV. ovog Pravilnika).

Galerija

Kontakt

Autoškola Practic
Supilova 204, 51300 Delnice
Hrvatska (Croatia)
Tel/Fax: +385(0)51 812 444
OIB: 54392333201
Žiro račun: HR92 240 2006 1140195445

Marino Kezele
+385 (0)91 2377002
marinokezele@gmail.com

Ivica Kezele
+385 (0)91 2377001
ivica.kezele@gmail.com

O nama

Dolazi uskoro

banner1

banner2